emacs の表示不具合

emacs の表示不具合

LANG=ja_JP.UTF-8emacs 22.1 を起動して π を入力、もしくはファイル中の π の含まれる行を表示すると表示がおかしくなる。ja_JP.eucJP だと大丈夫みたい。

   • -

このページにあった記述のおかげで解決した。
http://www.pqrs.org/~tekezo/emacs/doc/wide-character/

(utf-translate-cjk-set-unicode-range
 '((#x00a2 . #x00a3)          ; ¢, £
  (#x00a7 . #x00a8)          ; §, ¨
  (#x00ac . #x00ac)          ; ¬
  (#x00b0 . #x00b1)          ; °, ±
  (#x00b4 . #x00b4)          ; ´
  (#x00b6 . #x00b6)          ; ¶
  (#x00d7 . #x00d7)          ; ×
  (#X00f7 . #x00f7)          ; ÷
  (#x0370 . #x03ff)          ; Greek and Coptic
  (#x0400 . #x04FF)          ; Cyrillic
  (#x2000 . #x206F)          ; General Punctuation
  (#x2100 . #x214F)          ; Letterlike Symbols
  (#x2190 . #x21FF)          ; Arrows
  (#x2200 . #x22FF)          ; Mathematical Operators
  (#x2300 . #x23FF)          ; Miscellaneous Technical
  (#x2500 . #x257F)          ; Box Drawing
  (#x25A0 . #x25FF)          ; Geometric Shapes
  (#x2600 . #x26FF)          ; Miscellaneous Symbols
  (#x2e80 . #xd7a3) (#xff00 . #xffef)))